ارائه کد فعالسازی برای نرم افزار لیست دیسک پرو β
سریال سخت افزاری سیستم
کدگارگاه
نام خریدار
شماره تلفن همراه